Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://nielubiepolitury.pl/, zwanego dalej „Sklepem”. Sklep prowadzony jest przez Aleksandrę Graboś z siedzibą: 30-213 Kraków, ul. Emaus 19/8, prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą, zwaną dalej „Administratorem”.

Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://nielubiepolitury.pl/ ; e-mail – nielubiepolitury@gmail.pl. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem https://nielubiepolitury.pl/portfolio/polityka-prywatnosci/

2. Definicje

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
od pracy.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu.

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza na stronie https://nielubiepolitury.pl/contacts/

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://nielubiepolitury.pl/, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż internetowa. Sprzedawane produkty są przedmiotami używanymi które są w stanie oryginalnym lub zostały poddany renowacji.

4. Zasady dokonywania zakupów

Administrator, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi szczegółowe informacje: dokładny opis produktu, opis jego cech wraz z fotografiami; cenę  produktu wraz z  kosztem transportu; sposób i termin zapłaty, informacje dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia. Składanie zamówienia może odbyć się za pomocą formularza, dostępnego na stronie https://nielubiepolitury.pl/contacts/ lub telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatorów z mediów społecznościowych.
Termin na wykonanie płatności wynosi 12 godzin od momentu złożenia zamówienia
Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta.
Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu najpóźniej 10 dni roboczych, o ile wcześniej za zgodą Klienta i Administratora nie zostanie ustalone inaczej. Czas realizacji dotyczy gotowego produktu, nie odnosi się do usługi renowacji lub wyszukania przedmiotu, która zawsze jest omawiana z Klientem indywidualnie.
Na życzenie Klienta wystawiana jest rachunek.

Z uwagi na specyfikę produktów, przedmiotów używanych, gwarancja użytkowania obejmuje 6 miesięcy od momentu zakupu, dotyczy przedmiotów z kategorii: Odnowione

5. Reklamacje

W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
Administrator jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ( towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
nie ma właściwości, o których istnieniu Administrator zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Administratora przy zawarciu umowy, a Administrator nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres nielubiępolitury@gmail.com. W reklamacji Klient wskaże następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, wyraźne wskazanie na przedmiot celem jego identyfikacji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe, sposób zwrotu należności.
Określając sposób realizacji zobowiązań Administratora w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Administrator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Administratora albo Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Administratora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Administrator wyśle do Klienta towar wolny od wad lub z usuniętą wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Administrator stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

6. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Administrator dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wyłącznie drogą elektroniczną na adres : nielubiepolitury@gmail.com.  Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Administrator niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Emaus 19/8, 32-312 Kraków. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie. Koszt zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa Klient. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracana jest otrzymana od niego płatność, jednak bez kosztów dostarczenia rzeczy. Koszty przedmiotu, zostaną zwrócone niezwłocznie o otrzymaniu zwrotu w stanie nie innym niż w momencie sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany w taki sam  sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

a). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

b). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

c). Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Recent Projects